Castigatori Eco Challenge 2009

  • 1Echipa 7 formata din: George Ciurca si Andrei Rebenciuc
  • 2Echipa 3 formata din: Dumitru Adrian si Claudiu Ivascu
  • 3Echipa 4 formata din: Alexandru Hajek si Alexandru Georgescu
  • Castigatori 2009
  • Castigatori 2009
  • Castigatori 2009
  • Castigatori 2009
  • Castigatori 2009
  • Castigatori 2009